İşitme engelli katılımcılar için sadeleştirilmiş katılım koşulları (devam edenler için)

Bu form, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında düzenlenen ve Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlere, geçtiğimiz yıl veya iki yıldır dahil olan ve bu yıl da devam etmek isteyen kişileri belirlemek için oluşturulmuştur. Projemize bu yıl devam etmek isteyen katılımcılarımızdan; oluşturulacak çalışma gruplarının koordine edilmesi, üniversitelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili yeni katılımcılarımıza proje faaliyetleri yoluyla deneyim aktarımında bulunması, toplantı organizasyonu ve programının belirlenmesinde aktif rol üstlenmesi ile gerçekleştirilecek yaygınlaştırma faaliyetlerine katılım gibi alanlarda katkı beklenmekte olduğundan, bu hususta görev alma motivasyonuna ve enerjisine sahip kişilerin başvuru yapması yararlı olacaktır.

Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2017, 23.59

Formu dolduran kişiler aşağıda yazılı hususları kabul etmiş sayılacağından, tüm maddeleri dikkatlice okumaları gerekmektedir.

1) Bu proje faaliyetlerine yalnızca üniversite öğrenimi gören engelli öğrenciler başvurabilir.

2) Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, 02-04 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul'da, Nisan - Mayıs 2017 döneminde ise Ankara'da olmak üzere iki ana toplantı düzenlenecektir. Toplantıların genel amacı şu şekildedir:

a) Üniversitelerde engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,

b) Önerileri ilgili kurumlara iletilmesi noktasında karar mekanizmalarına dahil olmak için yol haritası belirlemek,

c) Engelli üniversite öğrencileri için bir inisiyatif oluşturmak.

3) 1. Toplantıda, iki yıl boyunca yapılan izleme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda bir savunuculuk stratejisi geliştirilecektir. Çalışma grupları, alanlarını oluşturan konularla ilgili çözüm önerilerini karar alıcı mercilere ulaştırmak için lobi çalışması, kampanya düzenleme ve yaygınlaştırma faaliyetleri gibi aktiviteler yapacaktır. Bu toplantıda aynı zamanda üniversitenin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından engelli öğrencilere yönelik ne tür düzenlemeler yaptığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla geçtiğimiz yıl geliştirilen ve ön çalışması yapılan erişilebilirlik gözlem formu hakkında katılımcılara bilgi verilip öğrencilerden bu formu üniversitelerinde uygulamaları, kampüste gördükleri eksik yönleri üniversite yönetimine sunmaları istenecektir. Ayrıca lobi faaliyetleri, iletişim stratejileri ve sunum yapma teknikleri gibi konularda eğitimler verilecektir. İkinci toplantıda ise; erişilebilirlik gözlem formunun çıktıları, lobi çalışmalarının yansımaları ve yerel faaliyetlerin etkileri ortaya konarak ulusal engelli üniversite öğrencileri örgütlenmesi kurulacak; bu inisiyatifin çalışma ilkeleri ve teşkilat yapısı belirlenerek genişlemesi için hangi yöntemlerin kullanılacağı tartışılacaktır.

4) Katılımcılar, projenin daha önceki yıllarda ortaya çıkardığı somut çıktılar üzerinden (kısa film ve mevcut durum analiz raporları) bir görünürlük ve farkındalık faaliyeti kurgulayarak uygulayacaklardır.

5) Düzenlenecek olan toplantılarla ilgili konaklama ve ulaşım masrafları proje bütçesi tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle, katılımcıların düzenlenecek her toplantıya katılacağına yönelik söz alınacaktır. Katılım göstermezse, kendisinden ona ait önceden harcanmış olan ulaşım masrafı istenilecektir. Nedenlerini açıklaması koşuluyla, sınırlı sayıda katılımcıya refakatçi bir kişiyle katılım sağlama olanağı verilecektir.

6) Proje faaliyetlerine toplamda 25 kişi katılabilecektir. Proje faaliyetlerine katılacak kişilerin belirlenmesinde;

6.1) Engel grupları arasındaki farklılık,

6.2) Cinsiyet eşitliğinin sağlanması,

6.3) Coğrafi dağılım,

6.4) Formda sorulan sorulara verilen yanıtlar gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

7) Formda bulunan soruların amacı; proje ekibinin, proje amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için düzenlenecek faaliyetlere katılacak kişileri daha yakından tanımak istemesidir. Bu nedenle, soruları yanıtlarken sizin konuya dair bakış açılarınızın önemli olduğunu unutmayınız. Proje ekibi, ihtiyaç duyması halinde başvuru yapan kişiler arasından katılımcıları belirleyebilmek amacıyla erişilebilir bir yöntemle mülakat yapabilir.

8) Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek toplantılarda erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konularına özen gösterilir. Bu nedenle özel gereksinimlerin karşılanabilmesi için ihtiyaçların zamanında ve detaylı olarak bildirilmesi gerekir.

9) Başvurular proje ekibi tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda proje faaliyetlerine katılmaya hak kazanan kişilere, telefon veya e-posta ile bildirim yapılır. Bu kişilerden kendilerine gönderilecek olan özel gereksinimlerini belirtebilecekleri detaylı bir katılımcı formunu doldurmaları istenir.

10) Başvuru formunda paylaşılan kişisel bilgiler hiçbir gerekçeyle 3. kişilere açıklanmaz.

11) Başvuru formunu dolduran kişiler;

11.1) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin tamamına katılmayı kabul eder ve kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edildiğinde, proje kapsamında gerçekleştirilecek sonraki faaliyetlere davet edilmeyeceğini bilir.

11.2) Yukarıdaki açıklamaların tamamını okuduğu kabul edilir.

11.3) Formda vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu beyan eder.